Van der Reijdenschool

De Van der Reijdenschool is een speciale basisschool. Een professionele organisatie die zich richt op het onderwijs aan leerlingen met specifieke leer- en opvoedingsbehoeften.

Belangrijk voor het realiseren van onze missie en de daaruit voorkomende doelstellingen is het pedagogisch klimaat binnen de school. Wij streven ernaar een pedagogisch klimaat te scheppen waarbinnen de leerlingen zich veilig weten en waarin zij hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Als speciaal (basis) onderwijs zien wij het als onze taak die ondersteuning en begeleiding te bieden, die aansluit bij de hulpvraag van de individuele leerling. Onderwijskundige mogelijkheden van de leerling zijn belangrijk, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling speelt een zeer voorname rol.

Belangrijke kwaliteiten van het Van der Reijdenschool-team zijn betrokkenheid bij onze leerlingen en de acceptatie van het kind in al zijn facetten. Volwassenen handelen vanuit perspectief van de leerling. Dit betekent, dat bij al het handelen nagedacht wordt over wat dit kind nodig heeft en of het handelen van de leerkracht en leraarondersteuner daaraan bijdraagt.

Een open houding naar de leerling is vanzelfsprekend. De leerling mag zichzelf laten zien. De rol van de volwassene is om die begeleiding te bieden waardoor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de leerling zich positief kunnen ontwikkelen. Daarbij is een goede samenwerking tussen ouders, zorg en school noodzakelijk.

De groepen

Op de Van der Reijdenschool wordt gewerkt met leerjaren. Soms zitten leerlingen van verschillende leerjaren bij elkaar in de groep. Er wordt bij de samenstelling van de groep met name ook gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het zegt niet altijd direct iets over de leerontwikkeling. Op onze school gaat ieder kind in zijn eigen tempo door de leerstof heen. Om dit mogelijk te maken worden de kinderen ook vaak in groepsdoorbroken instructiegroepen ingedeeld. De leerlingen kiezen aan het begin van elk schooljaar een eigen naam. Zo kan het voorkomen dat de kinderen in groep Uilen, Vossen of Wolven zitten.

Het onderwijsaanbod

Op de Van der Reijdenschool werken we thematisch. In elke groep wordt één specifiek thema zes - acht weken lang uitgewerkt. Op de thematafel en de vragenwand in de klas is in één oogopslag te zien welk thema centraal staat.

De actualiteit, dat wat de kinderen interesseert, de vragen die kinderen hebben, werken we met elkaar uit door spel en onderzoek  We bemerken telkens weer dat taal & lezen, woordenschat, rekenen, kunst, cultuur en wereldoriëntatie noodzakelijk zijn om de vragen vanuit het thema beantwoord te krijgen en het onderwijs te verrijken. Door hier samen aan te werken wordt elk kind, op zijn niveau uitgedaagd. Het kind initieert het onderwijs, toont een enorme betrokkenheid omdat zijn interesse is gewekt door het thema.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Door te werken aan sociale vaardigheden willen we er voor zorgen dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen in de groep en op school.

Op de Van der Reijdenschool werken wij met de methode sociaal-emotionele ontwikkeling ‘PAD’ (Programma Alternatieve Denkstrategieën)  In deze methode is veel aandacht voor de verschillende gevoelens. De PAD-methode gaat uit van 2 hoofddoelen:

  • Bevorderen van de zelfkennis en de sociale vaardigheid van de leerlingen.
  • Het bevorderen van onderwijskundige en opvoedkundige processen in de groep.

 

Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!