Ondersteuningsgroepen

De van der Reijdenschool zoekt niet alleen passende oplossingen op vragen voor plaatsing op het SBO of SO, maar kent ook tijdelijke en langdurige arrangementen.

Een tijdelijk arrangement zijn ‘De ondersteuningsgroepen’. Hiervoor wordt een handelingsgericht traject doorlopen, waarbij ouders en school in samenspraak met de orthopedagoog van de van der Reijdenschool besluiten de leerling aan te melden bij de ondersteuningsgroep. 

De ondersteuningsgroep is een voorziening binnen de gemeente Epe, bedoeld voor leerlingen die tijdelijke extra begeleiding nodig hebben om uitval binnen het regulier onderwijs te voorkomen of juist om een soepele overgang naar het regulier te bewerkstelligen. Daarmee willen de samenwerkende besturen onder andere voldoen aan een van de doelen van het Passend Onderwijs namelijk: zorgdragen voor een dekkend netwerk waarbij er een zo passend mogelijke onderwijsplek wordt geboden voor elk kind.

We kennen twee ondersteuningsgroepen namelijk die van het ‘jonge kind’ (groep 1 t/m 4) en die van het ‘oudere kind’ (groep 5 t/m 8). In de zogenaamde ‘Dynamisch Driehoek’ werkt het kind, de ouders en de leerkracht/school intensief samen aan een oplossingsgerichte aanpak dat wordt vastgelegd in het zogenaamde ontwikkelingsperspectief.

In de ondersteuningsgroep wordt veel aandacht geschonken aan omgangsvormen en sociale vaardigheden. In de eerste periode van plaatsing worden de kinderen veel geobserveerd. Ook wordt vastgesteld welke vorm van onderwijs het best aansluit bij de mogelijkheden van het kind.

Er zijn drie mogelijkheden voor verder onderwijs:

  • terugplaatsing naar het regulier basisonderwijs
  • handhaving op de Van der Reijdenschool en vervolgens doorstromen naar het vervolgonderwijs
  • verwijzing naar een andere vorm van speciaal onderwijs, bijvoorbeeld een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, een school voor langdurig zieke kinderen of een school voor ernstige spraaktaal problemen (clusterscholen).
Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!