Waar staan wij voor?

Op de Van der Reijdenschool realiseren wij ons dat ouders en leerlingen veel van de school verwachten. Immers, wanneer een kind naar een speciale school gaat, vraagt het meer dan het aanleren van schoolse vaardigheden.
Voor ieder kind is die vraag anders en vaak zijn de vragen complex. Niet zelden is al van alles geprobeerd en zijn er meerdere instantie betrokken bij het zoeken naar een antwoord.
Vanuit de Van der Reijdenschool pakken we deze vragen toekomstgericht op, gaan wij uit van de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen en werken we samen ouders.

Samen doen wij het: “Speciaal voor jou!”

De Van der Reijdenschool is een professionele organisatie die zich richt op het onderwijs aan leerlingen met specifieke leer- en opvoedingsbehoeften. Daarnaast is zij actief als regionaal ondersteuningscentrum binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe.
We bieden een rijke, veilige en uitdagende leeromgeving voor leerlingen en professionals. Passend onderwijs en Handelingsgericht werken (HGW-principes) staan centraal én er wordt uitgegaan van het ontwikkelingsperspectief van ieder kind. De omgang met elkaar wordt gekenmerkt door respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en waardering.

Op de Van der Reijdenschool bieden wij:

  • een gestructureerde leeromgeving waarbinnen uw kind zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt;
  • een leerlijn waarbij we rekening houden met de mogelijkheden van uw kind;
  • een onderwijsklimaat op algemeen bijzondere identiteit, waarbij respect, geborgenheid en vertrouwen de uitgangspunten zijn;
  • competente leerkrachten t.a.v. het creëren van een goed pedagogisch klimaat, het in de praktijk brengen van de onderwijsvisie, het didactisch goed toegerust zijn, het kunnen aanbieden van onderwijs op maat, het kunnen signaleren van indicatie voor zorg.

Belangrijke kwaliteiten van het team zijn een accepterende houding naar en betrokkenheid bij onze leerlingen. Volwassenen handelen vanuit het perspectief van de leerling. Dit betekent, dat bij ieder handelen nagedacht wordt over wat dit kind nodig heeft en of het handelen van de leerkracht en andere teamleden daaraan bijdraagt. Een open houding naar de leerling is vanzelfsprekend. De leerling mag zichzelf in al zijn facetten laten zien. De rol van de volwassene is om die begeleiding te bieden waardoor het zelfbeeld van de leerling zich positief kan ontwikkelen.

Waar gaan wij voor?

Bouwen aan de wereld van morgen, in een school waar je als kind graag binnenkomt.

De school is voor kinderen een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen tot burgers van de toekomst, met voldoende cultureel-maatschappelijke bagage en gevoel van eigenwaarde om volwaardig en op niveau deel te kunnen nemen aan het leven en de maatschappij. Onze school, een plek om te bouwen aan een wereld voor morgen. Een wereld waarin wordt gestreefd naar het hoogste, maar waar men gelukkig kan zijn met het haalbare.

Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!