Medezeggenschapsraad

In het kader van de Wet Medezeggenschap Onderwijs is er bij ons op school een Medezeggenschapsraad (MR) actief. In de MR zijn, naast 2 personeelsleden, 2 ouders van leerlingen vertegenwoordigd. De MR leden vertegenwoordigen onze school ook stichting breed binnen de GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).

 

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

 

Zowel op de Verschoorschool als op de van der Reijdenschool is een medezeggenschapsraad waarin ouders en medewerkers meedenken en meebeslissen over schoolbeleid.

Op het stichtingsniveau van Volare, kennen we een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook hier praten, denken en beslissen ouders en medewerkers mee over het beleid van onze organisatie.

De GMR wordt gevormd door Laura Visser (voorzitter), Jolijn Altena (secretariaat), Lotte van de Werf,  Bastiënne Wolthuis, Elsbeth Rodijk, Jolanda Wallet, Rob Roos en Marije Bun.

Meer informatie: Neem contact op met de voorzitter van de GMR, gmr@volare-onderwijs.nl

De GMR en de MR kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over het beleid van de Stichting. Over een aantal belangrijke zaken is het bevoegd gezag van de Stichting verplicht instemming aan de GMR of MR te vragen. En over een aantal andere zaken dient het bestuur de GMR of MR om haar advies te vragen. Het reglement van de GMR en MR is voor iedereen, die een relatie heeft met de school ter inzage op te vragen evenals de verslagen van de GMR en MR in overleg. Deze documenten kunt u opvragen bij de GMR (gmr@volare-onderwijs.nl).

Vanuit de GMR en MR zullen wij vanaf nu regelmatig verslag doen van onze activiteiten. 

Met vriendelijke groet,

GMR leden Stichting Volare

 

Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!