Van der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jou
sbo Van der Reijdenschool | Speciaal voor jou

sbo Van der Reijdenschool

ONDER CONSTRUCTIE: 
ER WORDT GEWERKT AAN EEN NIEUWE WEBSITE.....

 
De Van der Reijdenschool is op 28 april 1953 geopend en kreeg als naam de "Prinses Marijkeschool".
De villa naast onze school, villa "Beekzicht" was de eerste locatie. De heer Jan van der Reijden sr. heeft de school vanaf de oprichting tot september 1976 geleid. Als dank voor het vele werk dat de heer Van der Reijden voor de school heeft verricht, werd de school naar hem genoemd.

De Van der Reijdenschool is een speciale school voor basisonderwijs met een algemeen bijzonder karakter. Dit houdt in dat de leerlingen afkomstig zijn van scholen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.

Met respect wordt op de Van der Reijdenschool met deze verschillende achtergronden omgegaan.Als onderdeel van wereldoriëntatie worden de verschillende ‘geestelijke stromingen' onder de aandacht van de kinderen gebracht. Niet alleen de christelijke godsdiensten, maar ook de andere wereldgodsdiensten en beschouwingen krijgen de aandacht.

Op onze school zitten kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Deze kinderen, in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar, willen wij een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving bieden, waar met plezier geleerd en gewerkt wordt en waar de omgang met elkaar zich kenmerkt door respect, vertrouwen en waardering. Dit zijn volgens ons de kenmerken van een speciale school voor basisonderwijs. Het onderwijs is afgestemd op de individuele leer- en opvoedingsbehoeften van kinderen, zodat ieder kind zich kan ontwikkelen naar zijn eigen unieke mogelijkheden en talenten.
Ons motto is niet voor niets: 

sbo Van der Reijdenschool, speciaal voor jou!

Aan onze school is een groep jonge kinderen verbonden. Hier worden de kinderen van 4 tot 7 begeleid.

Er is voortdurend aandacht voor de individuele situatie van het kind. Wanneer dit tot de
mogelijkheden behoort, wordt toegewerkt naar terugplaatsing in het reguliere basisonderwijs.

Op de speciale school voor basisonderwijs worden leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd in één groep geplaatst. Er wordt gekeken of de kinderen qua sociale omgang bij elkaar passen. Naar het niveau van rekenen en taal wordt hierbij niet gekeken.

Blijft een kind een jaar in dezelfde groep zitten, dan is dat niet vanwege onvoldoende vorderingen of iets dergelijks, maar vanwege de indeling op leeftijd. Zitten blijven bestaat niet op deze school.
Elk kind heeft een eigen leerprogramma en gaat daar na de zomervakantie gewoon mee verder. Op deze manier proberen we het kind zoveel mogelijk op zijn of haar niveau en in eigen tempo de leerstof te laten doorlopen.

Veel vakken worden in de eigen groepen gegeven. Technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen worden in instructiegroepen gegeven. Soms wordt hiervoor een extra leerkracht of leerkrachtondersteuner ingezet.
De leerkracht geeft les aan een groep leerlingen die op een ongeveer gelijk niveau zitten, dit werkt motiverend voor de kinderen.
Het samen lezen vindt plaats op de dinsdag- en donderdagochtend. Alle leerlingen lezen dan op hun eigen AVI-niveau. Elk kind kan zo in zijn of haar eigen tempo en op het eigen niveau de leesstof verwerken.