Van der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jou
sbo Van der Reijdenschool | Speciaal voor jou

Missie en Visie

Missie Speciaal Basisonderwijs Van der Reijdenschool

 

Waar staan we voor?

 

De Van der Reijdenschool is een professionele organisatie die zich richt op het onderwijs aan leerlingen met specifieke leer- en opvoedingsbehoeften. Daarnaast is zij actief als regionaal ondersteuningscentrum van het Samenwerkingsverband de Onderwijs Zorgkoepel Noord Veluwe.

We bieden een rijke, veilige en uitdagende leeromgeving voor leerlingen en professionals. Passend onderwijs en Handelingsgericht werken (HGW-principes) staan centraal én er wordt uitgegaan van het ontwikkelingsperspectief van ieder kind. De omgang met elkaar wordt gekenmerkt door respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en waardering.

 

Op de Van der Reijdenschool bieden wij:

· een gestructureerde leeromgeving waarbinnen uw kind zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt;

· een leerlijn waarbij we rekening houden met de mogelijkheden van uw kind;

· een onderwijsklimaat op algemeen bijzondere identiteit, waarbij respect, geborgenheid en vertrouwen de uitgangspunten zijn;

· competente leerkrachten t.a.v. het creëren van een goed pedagogisch klimaat, het in de praktijk brengen van de onderwijsvisie, het didactisch goed toegerust zijn, het kunnen aanbieden van onderwijs op maat, het kunnen signaleren van indicatie voor zorg.

 

Onze Visie

 

Waar gaan we voor?

 

Visie op ontwikkeling, leren en onderwijs. 

Bouwen aan de wereld van morgen, in een school waar je als kind graag binnenkomt.

De school is voor kinderen een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen tot burgers van de toekomst, met voldoende cultureel-maatschappelijke bagage en voldoende gevoel van eigenwaarde om volwaardig en op niveau deel te kunnen nemen aan het leven en de maatschappij. Onze school, een plek om te bouwen aan een wereld voor morgen. Een wereld waarin wordt gestreefd naar het hoogste, maar waar men gelukkig kan zijn met het haalbare.